Communication IT solutions for dispatchers, emergency, support and sales / Komunikační IT řešení pro dispečinky, krizové řízení, podporu a prodej

OptimSys helps companies to achieve better results through optimization of communication processes, their control, measurement and automation. OptimSys solutions are used especially in the areas of dispatch control, handling of emergency situations, telephone customer care, sales and telemarketing. They are used by customers on four continents.
---
OptimSys pomáhá společnostem dosahovat lepších výsledků díky zefektivnění komunikačních procesů, jejich řízení, měření, kontrole a automatizaci. Řešení společnosti OptimSys nacházejí uplatnění zejména v oblastech dispečerského řízení, krizového řízení a řešení nouzových situací, telefonické péče o zákazníky a prodeje a telemarketingu. Jsou využívána zákazníky na čtyřech kontinentech.
 1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3
 4. Profil 4

Emergency communication - management and automation / Komunikace v nouzových situacích - řízení a automatizace

Co nabízíme

Automation of communication in emergency situations saves time and contributes to minimizing economical losses and to health protection. Distribute efficiently alerts and information to many recipients simultaneously. No only by SMS - use automatic voice broadcasting system and get a reliable information that the recipient received the message. The message can be generated for each person individually using text-to-speech.
---
Automatizace komunikace v nouzové situaci šetří čas a přispívá k minimalizaci ekonomických škod a ochraně zdraví. Distribuujte efektivně výstrahy a informace mnoha příjemcům současně. Nejen pomocí SMS - využijte automatu na volání a získejte spolehlivou kontrolu přijetí zprávy. Zpráva může být vytvořena na míru pomocí syntézy řeči.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for: Clients who may benefit from organized communication in emergency situations. Partners, especially among system integrators and IT systems providers, interested in supporting emergency communication in their solutions.
---
Hledáme: Klienty, pro které je přínosem organizovaná komunikace v nouzových situacích. Partnery, zejména z řad systémových integrátorů a poskytovatelů IT systémů, kteří mají zájem o podporu krizové komunikace v rámci svých řešení.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence
 • Sluzby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek

CEO / Jednatel


Pan Jaroslav Kvítek

Sales Director / Obchodní ředitel

Voice dispatch systems / Hlasové dispečerské systémy

Co nabízíme

Voice dispatching streamlines communication with employees in the field and reduces their dealys. It provides touch screen interface for unified access to several communication networks (telephone, radio, etc.). Prepared communication processes help dispatchers to avoid errors under high workload. Automation of communication in emergency situations saves time and contributes to minimizing economical losses and to health protection. Recording and archiving of all communication (including recording radio networks) ensure backward control and verifiability.
---
Hlasové dispečerské pracoviště zjednodušuje komunikaci s pracovníky v terénu a v provozu a snížuje jejich prostoje. Poskytuje rozhraní pro jednotný přístup do několika komunikačních sítí (telefonní, rádiová atd.) Připravené komunikační procesy zamezí chybám dispečera při vysokém pracovním vytížení. Automatizace komunikace v nouzové situaci šetří čas a přispívá k minimalizaci ekonomických škod a ochraně zdraví. Záznam a archivace veškeré komunikace (včetně nahrávání rádiových sítí) zajistí zpětnou kontrolu a prokazatelnost.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for: Clients who require dispatch communication (central office <-> employees in the field). Partners, especially among system integrators and technology and IT systems providers for industry, transport and logistics, interested in development and implementation of dispatch systems.
---
Hledáme: Klienty s potřebou dispečerské komunikace (centrála <-> pracovníci v terénu/provozu). Partnery, zejména z řad systémových integrátorů a poskytovatelů technologií a IT systémů pro průmysl, dopravu a logistiku, se zájmem o vývoj a implementaci dispečerských systémů.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Licence
 • Sluzby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek

CEO / Jednatel


Pan Jaroslav Kvítek

Sales Director / Obchodní ředitel

Business telephony - customer care, sales, telemarketing / Firemní telefonie - péče o zákazníky, prodej, telemarketing

Co nabízíme

Organize calling in your company according to your needs. We help you to set up processes for telemarketing, sales and customer support calls. Get the necessary tools without changing your PBX. Possibility of integration with your IT systems.
--
Zorganizujte si telefonování ve vaší společnosti dle svých potřeb. Poradíme vám, jak správně nastavit procesy týkající se telefonování v oblasti telemarketingu, obchodu a péče o zákazníky. Získejte potřebné nástroje bez nutnosti výměny vaší telefonní ústředny. Možnost integrace s vašimi IT systémy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for: Distributors and value added resellers (VARs) for distribution of our solutions. Clients who are interested in consultation about how to improve their telephone customer care, sales and telemarketing processes. Partners, especially among CRM and help desk systems producers and providers, for long-term cooperation in development of tools for efficient customer care, sales and telemarketing.
---
Hledáme: Distributory a distributory s přidanou hodnotou (VAR) pro prodej našich řešení. Klienty, kteří mají zájem o konzultaci, jak zlepšit svou telefonickou péči o zákazníky, prodej a telemarketing. Partnery, zejména z řad výrobců a poskytovatelů CRM a help desk systémů, pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji nástrojů pro efektivní telefonickou péči o zákazníky, prodej a telemarketing.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Licence
 • Sluzby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek

CEO / Jednatel


Pan Jaroslav Kvítek

Sales Director / Obchodní ředitel

Custom Software Development / Vývoj software na zakázku

Co nabízíme

Do you have specific needs? We create a custom-tailored solution for you. We create not only communication software but also any other interesting software. Our custom development services have used customers from the Czech Republic, U.S.A. and Western Europe. We use state-of-the-art technologies and application architectures for software development. Web user interfaces, HTML5, AJAX, jQuery, Android, REST, SOAP, Java, .NET, Scala, C#, C++.
---
Máte specifické požadavky? Vyvineme vám na zakázku nejen komunikační, ale i jiný zajímavý software. Naše služby zakázkového vývoje využívají nejen zákazníci z ČR, ale i z USA a západní Evropy. Při vytváření software využíváme moderní technologie a aplikační architektury. Webová uživatelská rozrhaní, HTML5, AJAX, jQuery, Android, REST, SOAP, Java, .NET, Scala, C#, C++.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for clients who need a reliable and experienced partner for software development.
---
Hledáme klienty, kteří potřebují spolehlivého a zkušeného partnera pro vývoj software.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Technicka spoluprace
 • Licence
 • Sluzby

Zástupce

Pan RNDr. Pavel Cenek

CEO / Jednatel


Pan Jaroslav Kvítek

Sales Director / Obchodní ředitel

Zpět na seznam