Parts and Materials for power engineering and Mechanical Engineering / Diely a materiály pre energetiku a strojárstvo

Our company is engaged in:
1. Offer custom machinery production of mechanical machining, locksmith and refractory materials operating at 450 - 1200 o C.
2. Supplies a complete range of materials for the manufacture of pressure vessels, tanks, etc.
3. Sale of construction and stainless steels, heat resistant (boiler) and heat-resistant steels.
Sales of lead and titanium materials.
4. Security and management of purchase - providing services of external purchasing offices.
-----------------
Naša spoločnosť sa zaoberá:
1. Zákazkovou strojárskou výrobou v oblasti mechanického opracovania, zámočníckej výroby a žiaruvzdorných materiálov pracujúcich pri teplotách 450 - 1200 st.C.
2. Dodávkami kompletného sortimentu materiálov pre výrobu tlakových nádob, zásobníkov, nádrží, atd.
3. Predajom konštrukčných a ušľachtilých ocelí, žiarupevných ( kotlových ) a žiaruvzdorných ocelí.
Predajom olovených a titánových materiálov.
4. Zabezpečením a správou nákupu - poskytovanie služieb externej nákupnej kancelárie.
 1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3

Parts and materials for power and engineering industry / Diely a materiály pre energetiku a strojárstvo

Co nabízíme

Our company, following 16 years of experience of our staff in the field by engineering and power industry offers you cooperation in the mechanical machining - manufacturing of shafts, pins, etc.. and in the locksmithery - manufacturing of equipment parts from high-grade steel, creep ( boiler ) and heat-resistant steels, from lead and titanium materials.
----------------------
Naša spoločnosť v nadväznosti na 16 ročné skúsenosti našich pracovníkov z oblasti strojárstva a energetiky vám ponúka vzájomnú spoluprácu v zákazkovej strojárskej výrobe v oblasti mechanického opracovania - výroba hriadeľov, čapov, atď. a v oblasti zámočníckej výroby - výroba častí zariadení z ušľachtilých ocelí, žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí, z olovených a titánových materiálov.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for whom we manufacture parts, equipment parts and technology for the power industry, metallurgical industry, chemical and engineering industry ...
We are looking for suppliers of high-grade steel, creep ( boiler ) and heat-resistant steels, lead and titanium materials,
Semi-finished products: sheets, bars, tubes, flanges, elbows, forgings ...
---------------------
Hľadáme partnerov, pre ktorých ponúkame výrobu dielov, zariadení a častí technológii pre energetický a hutnícky priemysel, chemický priemysel, strojárstvo...
Hľadáme dodávateľov ušľachtilých ocelí, žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí, olovených a titánových materiálov,
Polotovary: plechy, tyče, rúry, príruby, kolená, výkovky...

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Peter Gašparovič

Managing director / Konateľ

Supplies of boiler steels / Dodávky žiarupevných ( kotlových ) ocelí

Co nabízíme

We are a supplier of metallurgical semi products of boiler steels in the following assortment:
BOILER PLATE - Grade: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, Sheet thickness: from 2 mm to 200 mm, Formats: standard, non-standard and shapes. MERCHANT BARS - round, squares and flat bars in grade P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
PROFILES - angels equal und unequal, U, I, HEA, HEB, HEM in grade 16Mo3.
-----------------------
Ponúkame dodávky hutníckych polotovarov zo žiarupevných ocelí v následujúcom sortimente:
PLECHY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10, Dodávané hrúbky plechov: od 2 mm do 200 mm, Ponúkame štandardné i neštandardné formáty ako aj výpalky. TYČE ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - dodávané akosti: P250GH, 16Mo3, 13CrMo4-5 14MoV6-3, 10CrMo9-10
Dodávaný sortiment tyčí: tYče kruhové, štvorcové a ploché.
PROFILY ŽIARUPEVNÉ ( KOTLOVÉ ) - sú dodávané v akosti 16Mo3, a v sortimente: tyče prierezu L, tyče U, I, HEA, HEB, HEM.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Manufacturing companies in the engineering industry. Suppliers of capital equipment and spare parts for power engineering, metallurgy, paper and glass industries or cement industries.
--------------------------
Výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva. Dodávatelia investičných celkov a náhradných dielov pre energetiku, hutnícky, papierenský a sklársky priemysel alebo cementárne.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Peter Gašparovič

Managing director / Konateľ

Supplies of lead and titanium materials / Dodávky olovených a titánovýchmateriálov

Co nabízíme

We are a supplier of lead materials in the following assortment: LEAD PLATES and FOILS, Thickness: from 0,25 mm to 100 mm, Formats: standard and non-standard ( can be cut to size for the respective application ).
We are a supplier of titanium materials in Grade:
Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V
and assortment: COILS - 0,5 mm to 1,5 mm, SHEETS - 0,5 mm to 50 mm, BARS ROUND - D4 mm to D 250 mm.
-------------------
Ponúkame dodávky olovených materiálov v následujúcom sortimente: PLECHY a FÓLIE OLOVENÉ - Hrúbka: 0,25 mm - 100 mm, Formáty: štandardné i neštandardné ( na mieru )
Ponúkame dodávky titánových materiálov v akostiach:
Ti Grade 1, Ti Grade 2,Ti Grade 5,Ti Grade 7, Ti6Al4V
a sortimente: ZVITKY - hr. 0,5 mm - 1,5 mm, PLECHY - hr. 0,5 mm - 50 mm, TYČE KRUHOVÉ - D 4 mm - D 250 mm.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

LEAD - manufacturing companies in the engineering industry and construction. Suppliers of equipment and spare parts for radiation protection in industry, hospitals and doctors' practices. Suppliers of sound insulation. TITAIUM - manufacturing companies - suppliers of equipment and parts in the engineering and power industry, chemical industry, pharmaceuticals industry, automotive and aviation.
------------------
OLOVO - výrobné spoločnosti v oblasti strojárstva a stavebníctva. Dodávatelia zariadení a náhradných dielov pre radiačnú ochranu v priemysle, nemocniciach a ordináciách lekárov. Dodávatelia zvukových izolácií.
TITAN - výrobné spoločnosti - dodávateľov zariadení a dielov v oblasti strojárstva a energetiky, chemického priemyslu, medicínskej techniky, automobilového a leteckého priemyslu.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda

Zástupce

Pan Peter Gašparovič

Managing director / Konateľ
Zpět na seznam