Education and consultancy / Vzdělávání a poradenství

Everesta is training and education company. We offer training in the form of short-term open and business courses and in the form of long-term conceptual programs. We offer consulting and services in the field of management and organization development and management and human resource development.
------------------
Everesta je vzdělávací a poradenská společnost.
Poskytujeme vzdělávání formou krátkodobých otevřených i firemních kurzů a formou dlouhodobých koncepčních programů. Poskytujeme poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.
Společnost Everesta, s.r.o. vznikla v roce 1997. V průběhu let se vyvinula v silnou a stabilní společnost s desítkami zaměstnanců po celé republice, jejíž jádro tvoří tým vysoce angažovaných lidí. Kamenné pobočky máme v České Lípě, Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích, své služby poskytujeme na celém území ČR, SR i v dalších státech EU. Od počátku byla činnost společnosti zaměřena na lidi v organizacích a tak je tomu i dnes. Lidé jsou naším nejcennějším kapitálem.

Courses, conferences, teambuilding, consultancy / Kurzy, konference, teambuildingy, poradenství

Co nabízíme

- Open and tailored business courses, - Soft skills, IT courses, languages, quality, finance, law and human resources, lean, professional construction courses etc., - Organizational and HR consulting (motivation, assessment, e-learning, on-line testing, etc.), - Conference service, rentals classrooms, organization of meetings with personalities, outdoor programs, - Filming educational films, - Surveys and inquiries, call center services
-----------------
- Otevřené i firemní kurzy na míru (viz eshop.everesta.cz), - Měkké dovednosti, IT kurzy, jazyky, jakost a kvalita, finance, právo a personalistika, lean, odborné stavební kurzy atd., - Organizační a personální poradenství (motivace, hodnocení, kompetenční modely, 360 st. ZV, e-learning, on-line testování, výběr a adaptace zaměstnanců atd.), - Konferenční servis, pronájmy učeben, organizace setkání s osobnostmi, outdoorových programů, - Natáčení výukových filmů, - Knihy a audioknihy pro osobní rozvoj, - Průzkumy a šetření, služby call centra

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- Trainers and consultants for external cooperation, - Training and consulting companies from abroad (including SR) on cooperation on international projects and complementarity portfolio, - Universities to cooperate in practice by students and research projects, - Advertising, accommodation, printing, IT services and office rentals
-----------------
- Lektory a konzultanty pro externí spolupráci, - Vzdělávací a poradenské společnosti ze zahraničí (včetně SR) na spolupráci na mezinárodních projektech a vzájemné doplnění portfolia , - Mladé a malé podniky (typu start-up) do našeho podnikatelského inkubátoru a akcelerátoru, - Vysoké školy na spolupráci při praxích studentů a na výzkumných projektech, - Zajímavé dodavatele reklamních, ubytovacích, tiskařských, IT služeb či pronajímatele kanceláří

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Mgr. Ladislav Buček

CEO / výkonný ředitel


Paní Mgr Markéta Bábková

foreign affairs coordinator

Zpět na seznam