Performance internet marketing, web analytics Google Analytics / Výkonnostní internetový marketing a webová analytika Google Analytics

Consultancy and lector activity in the field of performance internet marketing, web analytics - Google Universal Analytics and support of internetbusiness, elaboration of marketing performance strategies.
-----------------
Konzultační a lektorská činnost v oblastech výkonnostního internetového marketingu, webové analytiky - Google Universal Analytics a podpory podnikání na internetu, zpracování výkonnostně-marketingových strategií.

Consultancy and tranining on performance internete marketing / Konzultace a školení výkonnostního internetového marketingu

Co nabízíme

We offer consultancy services and tranings on performance internet marketing, administration of social networks - especially Facebook, formulation of marketing plans and strategies focused on e-business, packages of marketing tools, processing data from Google Analytics and PPC campaignes, performance optimalization of web pages, meaningful marketing with performance goals.
----------------
Konzultační služby a školení výkonnostního internetového marketingu, správu sociálních sítí - zejména Facebooku, tvorbu marketingových plánů a strategií se zaměřením na internetové podnikání, balíčky nastavení marketingových nástrojů, zpracování dat z Google Analytics a PPC kampaní, výkonnostní optimalizace webových stránek, smysluplný marketing s výkonnostními cíli.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for partners who use the Internet as a main promotion channel for aquisition of new custiomer and companies who would like to use social networks for marketing support of their products and services.
-----------------
Partnery, kteří využívají internet jako hlavní marketingový kanál pro akvizici nových zákazníků a firmy, které zvažují aktivněji využít sociální sítě pro marketingovou podporu svých produktů a služeb.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Pan Bc. Zbyněk Hyrák

Owner / Majitel
Zpět na seznam