Pump and measurements of liquids / Čerpadla a měření kapalin

KRAL AG is an international manufacturer of high quality screw pumps, flowmeters and systems. KRAL pumps require only a small installation space but offer high delivery rates even when there is high differential pressure. KRAL Volumeters® are robust flowmeters for liquids and provide laboratory-standard measuring accuracy even in harsh industrial operating conditions. KRAL constructs and assembles auxiliary units for fuel and lubricating oil systems for diesel engines, turbines and burners.
-------------------
KRAL AG je mezinárodní výrobce vysoce kvalitních šnekových čerpadel, průtokoměrů a systémů. Čerpadla vyžadují pouze malý prostor pro instalaci, ale nabízejí vysokou míru doručení, i přes vysoký diferenční tlak. KRAL Volumeters® jsou robustní průtokoměry pro kapaliny zajišťující laboratorní přesnost měření i v náročných průmyslových a provozních podmínkách. KRAL konstruuje a montuje pomocné jednotky pro paliva a systémy mazacích olejů pro dieselové motory, turbíny a hořáky.

Pumps, pump stations and systems / Čerpadla, čerpací stanice a systémy

Co nabízíme

KRAL AG is a manufacturer of screw pumps of the highest quality and dependability, providing both outstanding suction capabilities and low pulsation.
As pump specialists, we manufacture the core elements of our pump modules ourselves. This level of knowledge clearly sets KRAL apart from equipment manufacturers that only handle the pipework and fail to consider the effects of the pumps on the system as well as the influences that the system has on the pumps.
KRAL is also a manufacturer of flowmeters with the highest precision in fluids measurement. The application spectrum is broad from low viscosity fluids like gasoline, acids and alkaline solutions to highly viscous fluids like fuel oil and printing ink.
-------------------
KRAL AG je výrobcem šnekových čerpadel nejvyšší kvality a spolehlivosti, které poskytují jak vynikající sací schopností a nízkou pulsaci.
Jako specialisté na čerpadla, vyrábíme klíčové prvky modulů sami. Tato úroveň znalostí jasně vymezuje společnost od ostatních výrobců zařízení, které řeší pouze potrubní systém a nedokáží zvážit dopady čerpadel v systému, stejně jako vlivy, které má systém na čerpadla.
Společnost je také výrobcem průtokoměrů s nejvyšší přesností na měření tekutiny. Spektrum aplikací je široký od kapalin s nízkou viskozitou, jako je benzín, kyseliny a louhy až po vysoce viskózní tekutiny, jako je topný olej a tiskařské barvy.

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Paní Nicole Hagen

Zpět na seznam