Production,sales processing technology of biodegradable waste / Výroba,prodej technologie zpracování všech druhů biologicky rozložitelných odpadů

1) Buildings, technology supplies and services in the environmental field, where the company is focused on delivering technologies for processing biodegradable waste (BRO) with its subsequent use. The main technological device is the aerobic fermentor EWA - patented and certified equipment for processing all kinds of commercially compostable wastes, including wastes conditionally pathogenic.
2) Development of project documentation and studies in the field of environment, especially for the processing technology BRO.
3) Addressing science and research programs. These include methods for processing biodegradable waste into biofuel and compost, and development and production of prototypes for their further use.
-------------------------
AGRO-EKO se od svého vzniku v roce 1992 orientuje na 3 hlavní směry:
1) Stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního prostředí, kde se firma soustřeďuje na dodávky technologií pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) s jeho následným využitím. Hlavním technologických zařízením je aerobní fermentor EWA - patentované a certifikované zařízení určené ke zpracování všech druhů běžně kompostovatelných odpadů včetně odpadů podmíněně patogenních. Technologie splňuje všechny podmínky Nařízení (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu.
2) Zpracování projektových dokumentací a studií v oblasti životního prostředí, zejména pro technologie zpracování BRO.
3) Řešení programu vědy a výzkumu. Jedná se zejména o způsoby zpracování biologicky rozložitelných odpadů na biopalivo a kompost a vývoj a výroba prototypů zařízení na jejich další využití.

Aerobic fermentor EWA / Aerobní fermentor EWA

Co nabízíme

Aerobic fermentor EWA (Ecological Waste Apparatus) is a patented and certified way of intense, controlled composting of biodegradable waste (BRO) in a confined space. In addition to commercially workable BRO (grass, leaves, wood chips) can be aerobic fermenters EWA process conditionally pathogenic waste, such as sludge from sewage treatment plants and animal by-products under Regulation (EC) no. 1069/2009.
-------------------------
Aerobní fermentor EWA (Ecological Waste Apparatus) představuje patentovaný a certifikovaný způsob intenzivního a řízeného kompostování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v uzavřeném prostoru. Kromě běžně zpracovatelných BRO (tráva, listí, štěpka) lze v aerobních fermentorech EWA zpracovávat podmíněně patogenní odpady, jako jsou kaly z čistíren odpadních vod a vedlejší produkty živočišného původu dle Nařízení (ES) č. 1069/2009.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

A partner who is interested in modern technology composting and biodegradable waste (BRO).
Those interested in cooperation in terms of representation and distribution, market research and active search for potential customers.
A partner who is looking for economical and environmentally friendly method of processing BRO.
---------------------------
Partnera, který se zajímá o moderní technologie kompostování a zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO).
Zájemce o spolupráci ve smyslu zastupování či distribuce, průzkum trhu a aktivní vyhledání potenciálních zákazníků.
Partnera, který hledá ekonomický a ekologický způsob zpracování BRO.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Pan Ing. Petr Heřman

Marketing Manager
Zpět na seznam