Development and sales of security software / Vývoj a prodej bezpečnostního software

Safetica is the only Czech DLP (Data Loss Prevention) security software that protects data, detects and blocks unwanted activity and prevents loss or theft of data and saves money. Thus offering broad coverage of threats as the only software on the market. It allows to detect activities that could lead to data loss, delivery of information from the company, unauthorized access to information, change, delete, or any other risky activities.
---------------------
Safetica je jediný český DLP (Data Loss Prevention) bezpečnostní software, který chrání data, detekuje a blokuje nežádoucí aktivity, zabraňuje ztrátě či odcizení dat i šetří peníze. Takto široké pokrytí hrozeb nabízí jako jediný software na trhu. Umožňuje včas odhalit činnost, která by mohla vést ke ztrátě dat, vynesení informací z firmy, neoprávněnému přístupu k informacím, změnám, mazání či jakékoliv další rizikové činnosti.

Safetica

Co nabízíme

Safetica protects your company from the consequences of leaks of sensitive information and the losses associated with inefficient staff costs incurred. It is the only software that saves you time and money early identification of disruptive behavior. Safetica eliminates any unintentional mistakes but deliberate attempts to harm your company. It is easy to implement, thanks to which you can quickly gain a full security solution.
-------------------------
Software Safetica chrání vaši společnost před následky úniků citlivých informací a ztrátami spojenými s neefektivně vynaloženými personálními náklady. Je to jediný software, který šetří váš čas a peníze včasnou identifikací nebezpečného chování. Safetica eliminuje všechny neúmyslné chyby ale i záměrné snahy o poškození vaší společnosti. Vyznačuje se snadnou implementací, díky které rychle získáte plnohodnotné bezpečnostní řešení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners and system integrators in the IT field who can offer their customers proactive security solutions or wish to seize this opportunity with its unique Czech product. Also we are looking for and retail customers who need to protect their data.
-----------------------
Hledáme systémové integrátory a partnery v oblasti IT, kteří umí svým zákazníkům proaktivně nabízet řešení v oblasti bezpečnosti nebo se chtějí této příležitosti chopit s unikátním českým produktem. Taktéž hledáme i koncové zákazníky, kteří potřebují ochránit svá data.

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Jakub Mahdal

CEO

Zpět na seznam