Manufacture and sale of refractory and insulating materials / Výroba a prodej žáruvzdorných a izolačních materiálů

Production and supply of complete or partial lining for thermal devices (aggregates), especially for coke ovens, blast furnaces (including hot blast stoves), glass furnaces, electrolyzers primary aluminum production and more.
The product portfolio includes refractory stones, stones of high alumina, silica stones, stones insulation, refractory clays and grog, magnetite accumulation, chimney liners, refractory mortars, cements and concretes. The company is equipped with modern production and test equipment, which guarantees high quality stable production. This company also supplies quality modified according to individual customer.
------------------------
Výroba a dodávky pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení (agregáty), především pro koksové pece, vysoké pece (včetně ohřívačů větru), sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.
Výrobní sortiment zahrnuje šamotové kameny, vysoce hlinité kameny, dinasové kameny, izolační kameny, žárovzdorné jíly a ostřiva, akumulační magnetit, komínové vložky, žárovzdorné malty, tmely a betony. Společnost je vybavena moderním výrobním a zkušebním zařízením, které garantuje vysokou stabilní výrobní kvalitu. Společnost zabezpečuje také dodávky modifikovaných kvalit podle individuálního přání zákazníka.

Manufacture of refractory materials / Výroba žáruvzdorných materiálů

Co nabízíme

- A wide range of refractory and insulation products such as fireclay, high alumina and silica stones and mortar, refractory concrete mixtures, ceramic liners, stove fireclay, heat sink Magnetite stones, - Manufacture and design of molds, metal and wood for both machine and hand molding refractory stones, - General and CNC machining, wire cutting.
-------------------------
- široký sortiment žáruvzdorných a izolačních výrobků, jako jsou šamotové, vysoce hlinitanové a dinasové kameny a malty, žárovzdorné betonové směsi, keramické komínové vložky, kamnářský šamot, magnetitové teplojemné kameny, - výrobu a konstrukci forem kovové a dřevěné pro strojní i ruční formování žáruvzdorných kamenů, - všeobecné i CNC kovoobrábění, drátořez.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- Raw material for the production of refractory materials (not magnesite), - Iron and steel scale, - Packaging materials - shrink wrap and pallet bags, PET packing tape, cardboard edges, wooden pallets and circulatory EUR, - Cooperation in production and finishing of steel shapes, - Suppliers of spare parts, fasteners.
-------------------------
- suroviny pro výrobu žáruvzdorných materiálů ( ne magnezit)
- železné a ocelové okuje, - obalové materiály - smršťovací fólie a paletizační pytle, PET obalové pásky, kartonové hrany, dřevěné palety oběhové i EUR, - kooperace při výrobě a zušlechťování ocelových forem, - dodavatele náhradních dílů, spojovacího materiálu.

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Jaroslav Malounek

Head of MTZ / Vedoucí MTZ
Zpět na seznam